Om polisutbildningen vid Umeå universitet

Organisation och styrelse

Utbildningen leds av en föreståndare och vid arbetsenheten finns studierektorer och polislärare/universitetsadjunkter samt administrativ personal. Lärarresurser i övrigt till de många lärarlagen rekryteras från universitetets institutioner - bl.a. Juridik och samtliga beteendevetenskapliga ämnesområden inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionerna för omvårdnad, rättsmedicin medverkar i utbildningen i hög grad liksom Universitetsbiblioteket. I de flesta av utbildningens kursmoment medverkar aktiva poliser som polislärare.

I universitetsorganisationen ingår arbetsenheten för polisutbildningen i den samhällsvetenskapliga fakulteten. Arbetsenheten har ett primärt ansvar för den grundläggande utbildningen till polis vilken är reglerad i avtal mellan Polismyndigheten och Umeå universitet.

Arbetsenheten har en styrelse med representation från berörda lärargrupper inom utbildningen samt de studerande.

Arbetsenhetens styrelse och dess föreståndare omfattas i princip av universitetets delegationsordning. Avtalet med Polismyndigheten preciserar dock på några punkter en fördelning av ansvar mellan Polismyndigheten och universitetet. Dessa ansvarsområden undantas från delegationsordningen. Följande undantag skall därför gälla:
- För disciplinära åtgärder och avskiljande gäller bestämmelserna i polisutbildningsförordningen.
Uppkommer en sådan fråga skall den överlämnas till Polismyndigheten
- Utbildningsplan fastställs av Polismyndigheten efter samråd med universitetet
- Antalet platser på utbildningsprogrammet regleras i avtal mellan Polismyndigheten och universitetet. Detsamma gäller frågor om behörighetsregler och antagning till programmet.

Arbetsenhetens för polisutbildning vid Umeå universitet styrelse

Ny styrelse är utsedd från den 1 april 2015:

Ordförande:Staffan Karp, Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet

Fem ledamöter och två suppleanter; företrädare för lärarna:
Annika Johansson, universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Lena Landström, universitetslektor vid Juridiska institutionen
Susann Backtemann, universitetslektor i omvårdnad
Niklas Eklund, docent i statsvetenskap, gruppsuppleant
Åsa Sjöström, polislärare
Robert Zetterfeldt, polislärare
Angelika Westergård, polislärare och suppleant
 

Extern ledamot:
Klas Johansson, Regionpolischef Nord

Företrädare för studenterna:

Oscar Skörvald Li, termin 2
Simon Hjort, termin 1

Adjungerade:
Lars Erik Lauritz, föreståndare vid Polisutbildningen
Eva-Marie Hilli Sandberg, utbildningssamordnare vid Polisutbildningen och sekreterare i styrelsen
Adjungerad: Jenny Nordhall, ekonomisamordnare, vid Polisutbildningen
Adjungerad: Conny Tärnklve, studierektor vid Polisutbildningen

Dekanus för samhällsvetenskapliga fakulteten utser styrelsens ordförande och styrelsens övriga ledamöter med undantag för företrädarna för studenterna. De fem ledamöter vilka företräder lärarna föreslås efter val i valkorporation bland arbetsenhetens lärare. Ledamöter som företräder de studerande utses av de studerande i den ordning överenskommelser om detta görs.

Företrädarna för de studerande utses för ett år. Övriga ledamöter utses för tre år.