Polisutbildningen i Umeå

Polisutbildningen vid Umeå universitet ger i första hand grundutbildning för blivande poliser, men erbjuder också vidareutbildning för polis- eller polisnära verksamhet.

Polisprogrammet

omfattar 2,5 år och avslutas med polisexamen. Från 2016 så infaller den sex månader långa aspirantutbildning mitt i termin 4. Du läser först 12 veckor hos oss, går ut på Polismyndigheten för aspirantutbildning i sex månader och kommer sedan tillbaka till universitetet och läser de avslutande åtta veckorna.   Efter avslutad och godkänd utbildning är du behörig att söka anställning som polisassistent.

Umeå universitet blir först i landet att ge polisstudenter högskoleexamen. Från höstterminen 2015 får de studenter som gör sin polisutbildning i Umeå 120 högskolepoäng i polisiärt arbete.

I polisprogrammet ingår följande kurser för vilka särskilda kursplaner föreligger:

  • Grunder för polisiärt arbete A
  • Polisiärt arbete, A
  • Polisiärt arbete, B
  • Polisiärt arbete C

Kursplaner och litteraturlistor finns här

Utbildningens innehåll och arbetsformer

Ämnet polisiärt arbete består av juridik, ordningsverksamhet, utredningsverksamhet, kriminologi/förebyggande verksamhet, beteendevetenskap, vetenskaplig metod, självskydd/hälsa, vapenanvändning, polisbilkörning, kriminalteknik, akutsjukvård, grundläggande informationsteknik (radio/data), muntlig och skriftlig framställning samt mental träning.

Utbildningen ges med en problembaserad metodik med stor ämnesintegration. Under hela utbildningen integreras teori med tillämpning i form av övningar, systematisk färdighetsträning och fältstudier. Genom reflektion, analys och självständig granskning fördjupas den studerandes teoretiska och praktiska kunskapsbas. Stor vikt läggs vid den studerandes uppträdande och förhållningssätt till andra människor.

Polisens arbete syftar till att upprätthålla allmän ordning och trygghet samt att tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Arbetet är ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet. Till detta bidrar Polisutbildningen i Umeå genom att utbilda studenter till/vidareutbilda:

  • poliser som är trygga i vardagsarbetet
  • poliser som är engagerade och professionella i sitt förhållningssätt
  • poliser som kan förändra och utveckla verksamheten
  • poliser som har en förmåga att tillgodogöra sig ny kunskap och nya erfarenheter.

Vid polisutbildningen förmedlas, konstrueras och utvecklas kunskap med relevans för polisyrket. Kunskapen är tillämpbar inom det svenska polisväsendet men ska också bidra till en förståelse för andra länder och internationella förhållanden. På sikt ska grundutbildningen för poliser i Umeå utvecklas till en kvalificerad professionsutbildning på högskolenivå. Vår grund- och vidareutbildning ska vara högskolemässig, forsknings- och praktikanknuten.


Sidansvarig: Jenny Sundholm

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Polisutbildningen
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Polisutbildningshuset, Humanioragränd 3

Tel:  090-786 50 00 (UmU växel)

Kontaktformulär

Vidareutbildning vid Polisutbildningen

Vi erbjuder fort- och vidareutbildning i form av kurser, seminarier och konferenser, uppdragsutbildning, baskurser eller skräddarsydda seminarier.


Kompetenta lärare med polisiär eller civil bakgrund undervisar i kreativ studiemiljö. Vi riktar oss till externa beställare, bland våra kunder finns Polismyndigheten, Trafikverket, Kustbevakningen, Naturvårdsverket m.fl. myndigheter och organisationer.

Besök vår hemsida!